หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       การประกวดสื่อสร้างสรรค์สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด “รู้เท่า รู้ทัน สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด” ประจำมหาวิทยาลัยพายัพ

การประกวดสื่อสร้างสรรค์สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด “รู้เท่า รู้ทัน สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด” ประจำมหาวิทยาลัยพายัพ

เกณฑ์การตัดสินสื่อสร้างสรรค์สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด “รู้เท่า รู้ทัน สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด” ประจำมหาวิทยาลัยพายัพ

 
วันเวลาดำเนินโครงการ
           ๑. ประกวดระดับสถานศึกษา            ๒๗ มิถุนายน – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕
           ๒. ประกวดระดับภาค (เหนือบน)       ๑๕ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕        
 
หัวข้อการประกวด
          “รู้เท่า รู้ทัน สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด”
 
กลุ่มเป้าหมาย
          นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาในกำกับและสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กลุ่มภาคเหนือตอนบน
 
ประเภทของการประกวดระดับสถานศึกษา
๑.ประเภทแอนิเมชั่น  นักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วม ประกวดได้ทั้งประเภทบุคคลหรือทีม (ไม่เกิน ๓ คน) คนหรือทีมละ ๑ ผลงาน
   ๑.๑ ผลงานแอนิเมชั่น ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิค แต่ต้องมีภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบ ภายใต้หัวข้อ “รู้เท่า รู้ทัน สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด” ความยาวไม่เกิน ๓ นาที (ไม่รวม intro title และ end credit)
   ๑.๒ ผลงานต้องเป็นไฟล์ที่มีขนาดภาพ ๑๖ : ๙ (wide screen) ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๐๘๐p รูปแบบไฟล์นามสกุล .AVI หรือ .MOV เท่านั้น
   ๑.๓ เครดิตท้ายผลงาน (end credit) ต้องมีชื่อ ๑. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม,
                                                                     ๒. เครือข่ายด้านการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มภาคเหนือตอนบน
   ๑.๔ จัดส่งผลงานในรูปแบบ DVD หรือ Flash Drive จำนวน ๑ ชุด
๒. ประเภทคลิปวิดีโอ สถาบันอุดมศึกษาสามารถส่งผลงานของนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วม ประกวดได้ทั้งประเภทบุคคลหรือทีม (ไม่เกิน ๕ คน) คนหรือทีมละ ๑ ผลงาน  
   ๒.๑ ผลงานคลิปวิดีโอ ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิค ภายใต้หัวข้อ “รู้เท่า รู้ทัน สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด” ความยาวไม่เกิน ๕ นาที (ไม่รวม intro title และ end credit)
   ๒.๒ ผลงานต้องเป็นไฟล์ที่มีขนาดภาพ ๑๖ : ๙ ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๐๘๐p รูปแบบไฟล์ นามสกุล .MPEG4 .MP4 หรือ .MOV เท่านั้น
   ๒.๓ เครดิตท้ายผลงาน (end credit) ต้องมีชื่อ  ๑. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม,
                                                                       ๒. เครือข่ายด้านการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มภาคเหนือตอนบน
   ๒.๔ จัดส่งผลงานในรูปแบบ DVD หรือ Flash Drive จำนวน ๑ ชุด
 
ประเภทของการประกวดระดับภาค
๑. ประเภทแอนิเมชั่น  สถาบันอุดมศึกษาสามารถส่งผลงานของนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วม ประกวดได้ทั้งประเภทบุคคลหรือทีม (ไม่เกิน ๓ คน) คนหรือทีมละ ๑ ผลงาน สถาบันละไม่เกิน ๑ ผลงาน (ต้องเป็นผลงานที่ร่วมประกวดและได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับสถาบัน)
 
   ๑.๑ ผลงานแอนิเมชั่น ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิค แต่ต้องมีภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบ ภายใต้หัวข้อ “รู้เท่า รู้ทัน สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด” ความยาวไม่เกิน ๓ นาที (ไม่รวม intro title และ end credit)
   ๑.๒ ผลงานต้องเป็นไฟล์ที่มีขนาดภาพ ๑๖ : ๙ (wide screen) ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๐๘๐p รูปแบบไฟล์นามสกุล .AVI หรือ .MOV เท่านั้น
   ๑.๓ เครดิตท้ายผลงาน (end credit) ต้องมีชื่อ ๑. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม,
                                                                      ๒. เครือข่ายด้านการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มภาคเหนือตอนบน
   ๑.๔ จัดส่งผลงานในรูปแบบ DVD หรือ Flash Drive จำนวน ๑ ชุด
 
๒. ประเภทคลิปวิดีโอ สถาบันอุดมศึกษาสามารถส่งผลงานของนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วม ประกวดได้ทั้งประเภทบุคคลหรือทีม (ไม่เกิน ๕ คน) คนหรือทีมละ ๑ ผลงาน สถาบันละไม่เกิน ๑ ผลงาน (ต้องเป็นผลงานที่ร่วมประกวดและได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับสถาบัน)
   ๒.๑ ผลงานคลิปวิดีโอ ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิค ภายใต้หัวข้อ “รู้เท่า รู้ทัน สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด” ความยาวไม่เกิน ๕ นาที (ไม่รวม intro title และ end credit)
   ๒.๒ ผลงานต้องเป็นไฟล์ที่มีขนาดภาพ ๑๖ : ๙ ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๐๘๐p รูปแบบไฟล์ นามสกุล .MPEG4 .MP4 หรือ .MOV เท่านั้น
   ๒.๓ เครดิตท้ายผลงาน (end credit) ต้องมีชื่อ  ๑. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม,
                                                                       ๒. เครือข่ายด้านการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มภาคเหนือตอนบน
   ๒.๔ จัดส่งผลงานในรูปแบบ DVD หรือ Flash Drive จำนวน ๑ ชุด
 
รางวัลการประกวด
ระดับสถานศึกษา(ประเภทแอนิเมชั้น หรือ ประเภทคลิปวีดีโอ)
      รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๕,๐๐๐.-บาท                                จำนวน ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๓,๐๐๐.-บาท              จำนวน ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๒,๐๐๐.-บาท              จำนวน ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
 
ระดับภาค(ประเภทแอนิเมชั้น หรือ ประเภทคลิปวีดีโอ)
      รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๕๐,๐๐๐.-บาท                             จำนวน ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐.-บาท            จำนวน ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐.-บาท            จำนวน ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
 
เกณฑ์การตัดสิน
การพิจารณาตัดสินรางวัลแต่ประเภท โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใช้เกณฑ์การตัดสินในแต่ละประเภทดังนี้
ประเภทแอนิเมชั่น
   - เนื้อหา                     ๓๐ คะแนน
   - ความคิดสร้างสรรค์   ๓๐ คะแนน
   - เทคนิคการนำเสนอ   ๒๐ คะแนน
   - ความสวยงาม           ๒๐ คะแนน

 
ประเภทคลิปวิดีโอ
- เนื้อหา                       ๓๐ คะแนน
- คุณภาพการผลิต         ๔๐ คะแนน
- ความคิดสร้างสรรค์      ๓๐ คะแนน
ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการฯ ให้คะแนนรวมแล้ว จะนำคะแนนของผลงานทั้ง ๒ ประเภทมาเปรียบเทียบเพื่อใช้เกณฑ์คะแนนสูงสุดเป็นผู้ชนะ (ไม่แยกประเภท)
 
การส่งผลงาน
          ประกวดระดับสถานศึกษา                    ๒๗ มิถุนายน – ๑๐ สิงหาคม 2565
          โดยส่งผลงานพร้อมโครงเรื่องย่อ ไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A๔ เป็นไฟล์ Microsoft Word ณ สำนักพัฒนานักศึกษา ห้อง PN๑๐๔ อาคารพันธกร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ในวันเวลาทำการ
 
เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด
- ผลงานต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี ก่อให้เกิดความแตกแยก หรือมีภาพและเสียงที่ไม่สุภาพ ขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย
- ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นเจ้าของผลงานที่แท้จริง และผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงาน ที่ไม่เคยได้รับรางวัลที่ใดมาก่อน
- คณะกรรมการตัดสินมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสินและการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด
- ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งผลงานคืน โดยผลงานที่ได้รับรางวัลเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผลงานที่ส่งเข้าประกวดและไม่ได้รับรางวัลเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของผลงาน ทั้งนี้ เจ้าของผลงานตกลงยินยอมให้สถาบันอุดมศึกษาในกำกับและสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กลุ่มภาคเหนือตอนบน นำไปเผยแพร่ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน
- ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งประเภทแอนิเมชั่นและประเภทคลิปวิดีโอ จะสงวนสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุด เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
- ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น (ทั้งภาพและเสียง) โดยผู้ส่งผลงานเป็น ผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูลทุกชนิดในผลงาน
 
----------------------------------------------------
 * คณกรรการตัดสินการประกวดระดับสถานศึกษาในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ พร้อมประกาศผู้ได้รับรางวัล
** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด