หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       รายละเอียดโครงการประกวดร้องเพลง Payap Singing Contest ครั้งที่ 1/2565

รายละเอียดโครงการประกวดร้องเพลง Payap Singing Contest ครั้งที่ 1/2565

รายละเอียดโครงการประกวดร้องเพลง Payap Singing Contest 2022 ครั้งที่1

1. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

  • ต้องเป็นนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยพายัพเท่านั้น
2. ประเภทและจำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขัน
- ร้องเดี่ยว ทุกระดับ ไม่จำกัดจำนวน 
- ประเภทนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ

- ประเภทบุคลากร มหาวิทยาลัยพายัพ

3. เพลงที่ใช้ประกวด
          3.1 รอบแรก
- เพลงเลือกอิสระ(ผู้ร้องเลือกเอง 1 เพลง บันทึกเป็นเดโมหรือคลิปวีดีทัศน์ ส่งให้คณะกรรมการตัดสินรอบแรกในภายในวันที่ 28 กรกฏาคม 2565 
- คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกรอบแรกในวันที่ 29 กรกฏาคม 2565 เวลา 13.00  - 15.00 น.           ณ วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ
          3.2 รอบสอง (สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกมาแล้วเท่านั้น)
- เพลงเลือกอิสระ 1 เพลง (ผู้ร้องเลือกเอง)
- เพลงบังคับ เพลงไทยลูกทุ่งหรือโฟล์คซองคำเมือง 1 เพลง (ผู้ร้องเลือกเอง)
- ส่งเพลงที่เลือกทั้ง 2 เพลง ให้กับคณะกรรมการ เพื่อจัดทำ Backing Track
- ร้องสดเข้ากับ Backing Track ต่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกรอบสองในวันที่ 17 สิงหาคม 2565
เวลา 13.00 – 16.00 ณ วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ
- นักร้องแต่งกายสุภาพ (แต่งหน้า ทำผมและเตรียมชุดมาเอง)   
          3.3 รองชิงชนะเลิศ
- เพลงเลือกอิสระ 1 เพลง (ผู้ร้องเลือกเอง)
- เพลงบังคับ เพลงไทยลูกทุ่งหรือโฟล์คซองคำเมือง 1 เพลง (ผู้ร้องเลือกเอง)
- ฝึกซ้อมเข้ากับดนตรีสด ในวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัย   ดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ
- แสดงสดในโครงการประกวดดาว – เดือน มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2565  ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 18.00 น. ณ ห้องประชุม E.C Cort อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์        แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ
- นักร้องแต่งกายตามแนวเพลงที่ส่งเข้าประกวด (แต่งหน้า ทำผมและเตรียมชุดมาเอง)

4. รางวัลการแข่งขันทั้ง 2 ประเภท
     ประเภทนักศึกษา

           1. รางวัลชนะเลิศ  รับถ้วยเกียรติยศ เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท
           2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  รับถ้วยเกียรติยศ เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 
จำนวน 4,000 บาท
           3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  รับถ้วยเกียรติยศ เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท 
           4. รางวัลชมเชย 2 รางวัล รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท 
     ประเภทบุคลากร
           1. รางวัลชนะเลิศ  รับถ้วยเกียรติยศ เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท
           2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  รับถ้วยเกียรติยศ เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 
จำนวน 2,000 บาท
           3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  รับถ้วยเกียรติยศ เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท 
         
หมายเหตุ: การตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด