หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2565

ผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2565

การผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2565

                ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 มาตรา 29(3) ได้บัญญัติให้ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการแก่บุคคลที่อยู่ระหว่างการศึกษา โดยกำหนดไว้ในกฎกระทรวงกระกลาโหม ฉบับที่ 73 (พ.ศ. 2536)ซึ่งได้กำหนดคุณสมบัติบุคคลที่มีสิทธิได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือกตามมาตรา29(3) ในส่วนของนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้
1.        นักศึกษาที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ (1 มค. - 31 ธค. พ.ศ. 2544)และไม่สำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3
2.        กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยพายัพระดับปริญญาตรีและไม่สูงกว่าปริญญาโท
3.        กรณีที่นักศึกษาย้ายมาจากสถาศึกษาอื่นและเคยยื่นเรื่องขอผ่อนผันกับสถาศึกษาเดิม

เอกสารประกอบการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารประจำการ
1. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                                     จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนา สด.9                                                                                               จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35)                                               จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                                      จำนวน 2 ฉบับ
5. รูปถ่ายขนาด 3 x4 ซม. หน้าตรง แต่งเครื่องแบบนักศึกษา                               จำนวน 2 ฉบับ
6. หนังสือแจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาทหาร (สด.10)                                                   จำนวน 2 ฉบับ (ถ้ามี)
7. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ของตนเอง บิดา มารดา          จำนวน 2 ฉบับ(ถ้ามี)
8. แบบคำร้องการขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ สามารถดาวน์โหลดได้ที่
http://sta.payap.ac.th/studentD/downloadSD/PN03_Deferment.pdf


ทั้งนี้ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารและติดต่อยื่นเอกสารที่ PN 104 อาคารพันธกร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 29 มกราคม 2565