หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       เปิดรับการเสนอชื่อเพื่อเป็นศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2564

เปิดรับการเสนอชื่อเพื่อเป็นศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2564

เปิดรับการเสนอชื่อเพื่อเป็นศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยพายัพ
ประจำปีการศึกษา 2564

เพื่อเป็นที่ยกย่องเชิดชูเกียรติ ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จ ในการประกอบอาชีพและคุณประโยชน์แก่สังคม ประกาศเกียรติคุณบุคคลต้นแบบแก่ศิษย์ปัจจุบัน

เสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 15 ตุลาคม 2564

พิธีประกาศเกียรติคุณในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยพายัพ
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
http://sta.payap.ac.th/studentD/DownloadSD.html
หรือโทร 053-581478 ต่อ 317