หน้าหลัก      เกี่ยวกับสำนักพัฒนานักศึกษา
ปณิธาน
              มหาวิทยาลัยพายัพเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของประเทศ จัดตั้งขึ้นโดยมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เพื่อแสดงถึงความรักของพระเจ้า ความเชื่อ ความศรัทธาของมนุษย์ต่อพระเจ้า และความเกื้อกูลซึ่งกันและกันของมนุษยชาติ มหาวิทยาลัยพายัพจะยึดมั่นใน “สัจจะ-บริการ” โดยแสวงหาความดีเลิศทางวิชาการและคุณธรรม เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เห็นแจ้งในสัจจะแห่งชีวิตและจะเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการบริการรับใช้สังคม ผู้ที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพจะต้องรู้จักพัฒนาตนเอง มีความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความประพฤติ ดีงาม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม และมีความสามารถในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพวิสัยทัศน์
แหล่งเรียนรู้สากล พัฒนาคนสู่พลเมืองโลกวัตถุประสงค์
               มหาวิทยาลัยพายัพมีความมุ่งหมายที่จะสนับสนุนนโยบายของชาติ ในการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น โดยการพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถ ในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติให้เปิดสอนตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เป็นสถาบันการศึกษาที่ดำเนินการโดยมิได้แสวงหาผลกำไร (non-profit organization)
2. เพื่ออบรมและให้การศึกษาขั้นอุดมศึกษาในแขนงต่างๆ แก่บุคคลทั่วไป
3. เพื่อเป็นการฝึกและเตรียมชนชั้นผู้นำให้กับประเทศ
4. เพื่อเป็นแหล่งสร้างค่านิยม จริยธรรมและทัศนคติอันดีงาม คือ สร้างและพัฒนาบุคคลให้พร้อมซึ่งวุฒิภาวะ
5. เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้า วิจัยและส่งเสริมวิชาการ
6. เพื่อเป็นแหล่งบริการสังคม
7. เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา

       งานเสริมสร้างความเป็นผู้นำ
กลุ่มงานกีฬาและนันทนาการ
         งานกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
         งานกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่
         งานส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬา
         งานดูแลสนามกีฬา        
กลุ่มงานศิลปวัฒนธรรม
              งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานงานระดับปฏิบัติการตามโครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัย ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2551 เป็นต้นมา และปรับปรุงโครงสร้างเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 อยู่ภายใต้ฝ่ายกิจการนักศึกษา มีพันธกิจหลักคือการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติผ่านระบบกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมุ่งต่อการขยายพื้นที่ทางความคิด ให้นักศึกษามีความสามารถในการอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างสันติสุขภายใต้ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยพายัพ และแหล่งทุนภายนอก

ปณิธาน
           ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สร้างกิจกรรมให้นักศึกษา รู้คุณค่าความแตกต่าง

วัตถุประสงค์
           1. ส่งเสริม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ทั้งด้านนาฎศิลป์ ดนตรี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านระบบเครือข่าย
           2. สร้างเสริมความเข้าใจต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม และชาติพันธุ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างอย่างสันติสุข
           3. เปิดพื้นที่ให้กับนักศึกษาได้แสดงออกทางความคิดเกี่ยวกับศิลปและวัฒนธรรม ผ่านกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมแนวจารีต และร่วมสมัย เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นมุมมองต่าง ๆ ทางวัฒนธรรมและใช้ชีวิตอย่างรู้คิด
           4. ส่งเสริมและให้ความสำคัญแก่การแสดงออกของวัฒนธรรมนานาชาติของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

เป้าหมาย
           1. เพื่อให้นักศึกษา และบุคลากรได้มีความรู้ ความเข้าใจ และชื่นชมศิลปวัฒนธรรมของชาติ
           2. เพื่อให้นักศึกษา และบุคลากร ได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและทางความคิด ด้วยความเคารพ และเท่าเทียมกัน

โครงการและกิจกรรม
           1. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
           2. โครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว
           3. โครงการดนตรีไทยอุดมศึกษา
           4. งานส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม 
กลุ่มงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา    
     1. งานให้คำปรึกษาและแนะแนว
        คู่มือศูนย์ให้คำปรึกษาและแนะแนว
        
แนวปฏิบัติการขอคำปรึกษาด้านการใช้ชีวิตสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
        แบบประเมินโรคซึมเศร้า
    2. งานนักศึกษาวิชาทหาร
          แบบฟอร์มสมัครนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยพายัพ

เครื่องแบบและการแต่งกาย


 

     3. งานผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร


การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2564
สำหรับนักศึกษา ที่เกิดในปี 2543

           นักศึกษาที่เกิดใน ปี พ.ศ. 2543 สามารถยื่นคำร้อง ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2564 ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้
เอกสารประกอบการกรอกข้อมูลลงทะเบียน
           1. หนังสือลงบัญชีทหารกองเกิน (สด.9)
           2. บัตรประชาชน
           3. ทะเบียนบ้าน
นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพที่ต้องการยื่นขอผ่อนผันเกณฑ์ทหารประจำปีการศึกษา 2564
ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
           1. เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2543 ถึง 31 ธันวาคม 2543 และไม่จบ นศท.ปี 3
           2. เกิดก่อน พ.ศ. 2543 และไม่เคยยื่นเรื่องขอผ่อนผันฯ
           3. เกิดก่อน พ.ศ. 2543 และเคยยื่นเรื่องขอผ่อนผันฯ แล้ว แต่
               3.1 ย้ายคณะภายใน ม.พายัพ หรือ สอบเข้าปี 1 ใหม่ (เปลี่ยนรหัสนักศึกษา)
               3.2 ย้ายมาจากสถาบันการศึกษาอื่น

*** นศ.ที่เกิดก่อน พ.ศ. 2543 และเคยยื่นขอผ่อนผันฯ ไว้กับ ม.พายัพ แล้ว แต่ยังไม่จบการศึกษา ไม่ต้องยื่นเรื่องแต่ให้ไปรายงานตัววันตรวจเลือกทุกปีจนจบการศึกษา ***
ลงทะเบียนยื่นคำร้องตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 มกราคม 2565 (ระบบปิด 17.00 น.)

     แบบคำร้องการขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (พน.03)

4. การบริการอนามัยและส่งเสริมสุขภาพ


5. งานโอนย้ายสิทธิการรักษาพยาบาล


6. ดูแลนักศึกษาและบุคลากรพิเศษ7. การขอกู้ยืมเงินกรณีฉุกเฉินสำหรับนักศึกษา
           หลักฐานการกู้ยืมเงินกรณีฉุกเฉินสาหรับนักศึกษา
           แบบคำร้องการขอกู้ยืมเงินกรณีฉุกเฉินสำหรับนักศึกษากลุ่มงานทุนการศึกษา
          งานทุนการศึกษา ให้บริการด้านทุนการศึกษา ทั้งทุนการศึกษาที่ให้โดยมหาวิทยาลัยพายัพ ทุนการศึกษาที่ให้โดยหน่วยงานจากภายนอกมหาวิทยาลัย และ ดำเนินการให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
           1. งานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
           2. งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา