หน้าหลัก      นักศึกษาวิชาทหาร
  1. คุณสมบัติและคุณลักษณะ ของบุคคลที่มีสิทธิสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร  ปี ๑ ใหม่
  2. หลักฐานการสมัครเข้าเป็น นศท. (ชาย,หญิง) ชั้นปีที่ ๑ (ใหม่)
  3. หลักฐานการรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร นศท. (ชาย, หญิง)เครื่องแบบ การแต่งกาย


 

การไว้ทรงผม นศท. (ชาย) ชั้นปีที่ ๑ ถึงชั้นปีที่ ๕ ให้ตัดผมสั้นด้านข้างขาว และด้านบนยาวไม่เกิน ๒ - ๓ ซ.ม.

 

งานนักศึกษาวิชาทหาร โทรศัพท์ ๐๕๓ ๘๕๑ ๔๗๘ ต่อ ๓๒๒ / ๐๘๔ ๙๔๘ ๘๒๙๐