หน้าหลัก      นักศึกษาวิชาทหาร
  1. คุณสมบัติและคุณลักษณะ ของบุคคลที่มีสิทธิสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ (ชาย,หญิง) ใหม่
  2. หลักฐานการสมัครเข้าเป็น นศท. (ชาย,หญิง) ชั้นปีที่ ๑ ใหม่
  3. หลักฐานการรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร นศท. ชั้นปีที่ ๒ - ๕ (ชาย, หญิง)เครื่องแบบ การแต่งกาย


 

การไว้ทรงผม นศท. (ชาย) ชั้นปีที่ ๑ ถึงชั้นปีที่ ๕ ให้ตัดผมสั้นด้านข้างขาว และด้านบนยาวไม่เกิน ๒ - ๓ ซ.ม.


 

งานนักศึกษาวิชาทหาร โทรศัพท์ ๐๕๓ ๘๕๑ ๔๗๘ ต่อ ๓๒๑ / ๐๙๓-๓๒๖-๔๙๑๘