หน้าหลัก      สโมสรนักศึกษา

รายชื่อนายกสโมสร  มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2564นายกสโมสร
วิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกิลวารีนายอดิศักดิ์ ปลูกเงิน

เบอร์โทร์ : 0930480549


นายกสโมสร
วิทยาลัยดุริยศิลป์

นายศุภณัฐ ปูทอง
เบอร์โทร์ : 0613946152


นายกสโมสร
วิทยาลัยนานาชาติMr.Pyi Nyein Aung
เบอร์โทร์ : 0954474400

 

นายกสโมสร
คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคนางสาวสุธาสินี สมบูรณ์ชัย
เบอร์โทร์ : 0946078222

นายกสโมสร
คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค


นางสาวภัสรา คำพัน
เบอร์โทร์ : 0938857139

นายกสโมสร
คณะบริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์


นางสาวอรวรรณ กองเงิน
เบอร์โทร์ : 0622979104

นายกสโมสร
คณะบัญชี เศรษฐศาสตร์และการเงิน


นางสาวพิมภสร หงษาคำ
เบอร์โทร์ : 0619381010

นายกสโมสร
คณะนิติศาสตร์

 
นายสรวิศ นพคุณ
เบอร์โทร์ : 0804504533

นายกสโมสร
คณะเภสัชศาสตร์


นาสาววิภาวี ทองดี
เบอร์โทร์ : 0855495796

นายกสโมสร
คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาตร์


นายสิทธา รัตนสกุลชาติ
เบอร์โทร์ : 0957909304