หน้าหลัก      องค์การนักศึกษา

รายชื่อคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2564


 
นายธนายุทธ แก้วการไร่ ตำแหน่ง นายกองค์การนักศึกษา
คณะ/สาขา คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ เบอร์โทร 053-851478 ต่อ 322


 

 
นายสิรวิชญ์ ไชยคำ ตำแหน่ง รองนายกองค์การนักศึกษา
คณะ/สาขา คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เบอร์โทร 053-851478 ต่อ 322

 
 นางสาวอรวรรณ การุณบริรักษ์ ตำแหน่ง เลขานุการ
คณะ/สาขา คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์สาขาวิชาจิตวิทยา เบอร์โทร 053-851478 ต่อ 322
 
 

 
 

นางสาวทิพวรรณ วงค์แจ่ม ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะ/สาขา คณะเภสัชศาสตร์ เบอร์โทร 053-851478 ต่อ 322
 
 
 
 
 
นางสาวนารี ธารสิริกุล ตำแหน่ง เหรัญญิก
คณะ/สาขา คณะเภสัชศาสตร์ เบอร์โทร 053-851478 ต่อ 322
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวอรุณรัตน์ ช. เจริญชัย ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์
คณะ/สาขา คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์สาขานิเทศศาสตร์ เบอร์โทร 053-851478 ต่อ 322
  
นายพุทธวงศ์ เอกพจน์ ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์
คณะ/สาขา วิทยาลัยดุริยศิลป์ เบอร์โทร 053-851478 ต่อ 322
 

นายอนุชิต กันทะป้อ ตำแหน่ง ฝ่ายกีฬา
คณะ/สาขา คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เบอร์โทร 053-851478 ต่อ 322
 
 นายธัญคม พุทธา ตำแหน่ง ฝ่ายกีฬา
คณะ/สาขา คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์สาขานิเทศศาสตร์ เบอร์โทร 053-851478 ต่อ 322
 
นายศุภกิจ ตั้งตรงทรัพย์ ตำแหน่ง สวัสดิการ
คณะ/สาขา คณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการตลาด เบอร์โทร 053-851478 ต่อ 322


นายสิทธา รัตนสกุลชาติ ตำแหน่ง สวัสดิการ
คณะ/สาขา คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์สาขาวิชาจิตวิทยา เบอร์โทร 053-851478 ต่อ 322
  
นายนุชานนท์ สิทธิ์คงตั้ง ตำแหน่ง ฝ่ายสันทนาการ
คณะ/สาขา คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์สาขาวิชาจิตวิทยา เบอร์โทร 053-851478 ต่อ 322

 
นางสาวพิมพ์พิชา มะโนยศ ตำแหน่ง ฝ่ายสันทนาการ
คณะ/สาขา คณะเภสัชศาสตร์เบอร์โทร 053-851478 ต่อ 322
 
 
นางสาวนฤสรณ์ เยาวภาคโสภณ ตำแหน่ง ฝ่ายปฏิคม
คณะ/สาขา คณะเภสัชศาสตร์เบอร์โทร 053-851478 ต่อ 322

นางสาวอินทิพมา มูลศรี ตำแหน่ง ฝ่ายปฏิคม
คณะ/สาขา คณะเภสัชศาสตร์เบอร์โทร 053-851478 ต่อ 322
 
 
 
 

แผนผังโครงสร้างองค์การนักศึกษา