หน้าหลัก      องค์การนักศึกษา

รายชื่อคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2564
นายกองค์การนักศึกษา


นายธนายุทธ  แก้วการไร่
คณะบริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการ

เบอร์โทร์ : 0946301085


รองนายกองค์การนักศึกษา

นายสิรวิชญ์ ไชยคำ
คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ
เบอร์โทร์ : 0887634099


เลขานุการ


นางสาวณัฏฐนันท์  มานพพนาไพร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ
เบอร์โทร์ : 0979470371


 

ผู้ช่วยเลขานุการ


นางสาวอรุณรัตน์ ช. เจริญชัย

คณะมนุษยศาสตร์เเละนิเทศศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์
เบอร์โทร์ : 0803656856


เหรัญญิก


นางสาวนารี  ธารสิริกุล
คณะเภสัชศาสตร์ สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม
เบอร์โทร์ : 0932133628

ฝ่ายประชาสัมพันธ์


นางสาวประภาวรินท์ ประเสริฐ
คณะนิติศาสตร์

เบอร์โทร์ : 0931865486

ฝ่ายกีฬา


นายอนุชิต กันทะป้อ

คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ
เบอร์โทร์ : 0993833893


ฝ่ายกีฬา

 
นายธัญคม พุทธา

คณะมนุษยศาสตร์เเละนิเทศศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์
เบอร์โทร์ : 0612864481


ฝ่ายสวัสดิการ


นายชาญชล  วงษ์ลือ

คณะมนุษยศาสตร์เเละนิเทศศาสตร์ สาขาจิตวิทยา
เบอร์โทร์ : 0824635939


ฝ่ายสวัสดิการ


นายภูธร  ฤทธิ์เนติกุล
คณะนิติศาสตร์
เบอร์โทร์ : 0917400590

ฝ่ายสันทนาการ


นางสาวสุธินี แสงวันดี
คณะนิติศาสตร์
เบอร์โทร์ : 0942646743

ฝ่ายปฏิคม


นางสาวสุภาพร  ย่านวงศ์วาณิชย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ
เบอร์โทร์ : 0933189674


ฝ่ายปฏิคม


นางสาวทิพวรรณ วงศ์แจ่ม
คณะเภสัชศาสตร์ สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม

เบอร์โทร์ : 0943136060
แผนผังโครงสร้างองค์การนักศึกษา