หน้าหลัก      งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม


Student Development ฝ่ายกิจการนักศึกษา

Tel. ๐-๕๓๘๕-๑๔๗๘ Ext ๒๗๐ โทรศัพท์ ๐-๕๓๘๕-๑๔๗๘ ต่อ ๒๗๐

 

ประเภทและลักษณะหน่วยงาน

งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานงานระดับปฏิบัติการตามโครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัย ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ เป็นต้นมา และปรับปรุงโครงสร้างเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ อยู่ภายใต้ฝ่ายกิจการนักศึกษา มีพันธกิจหลักคือการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติผ่านระบบกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมุ่งต่อการขยายพื้นที่ทางความคิดให้นักศึกษามีความสามารถในการอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างสันติสุขภายใต้ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์

ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยพายัพและแหล่งทุนภายนอก

 

ปณิธาน : ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สร้างกิจกรรมให้นักศึกษา รู้คุณค่าความแตกต่าง

 

วัตถุประสงค์

๑. ส่งเสริม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ทั้งด้านนาฎศิลป์ ดนตรี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านระบบเครือข่าย

๒. สร้างเสริมความเข้าใจต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม และชาติพันธุ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างอย่างสันติสุข

๓. เปิดพื้นที่ให้กับนักศึกษาได้แสดงออกทางความคิดเกี่ยวกับศิลปและวัฒนธรรม ผ่านกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมแนวจารีต และร่วมสมัย เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นมุมมองต่าง ๆ ทางวัฒนธรรมและใช้ชีวิตอย่างรู้คิด

๔. ส่งเสริมและให้ความสำคัญแก่การแสดงออกของวัฒนธรรมนานาชาติของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

 

เป้าหมาย

๑. เพื่อให้นักศึกษา และบุคลากรได้มีความรู้ ความเข้าใจ และชื่นชมศิลปวัฒนธรรมของชาติ

๒. เพื่อให้นักศึกษา และบุคลากร ได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและทางความคิด ด้วยความเคารพ และเท่าเทียมกัน

งานดนตรีไทยอุดมศึกษา
 

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา