หน้าหลัก      วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

มหาวิทยาลัยพายัพมีความมุ่งหมายที่จะสนับสนุนนโยบายของชาติ ในการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น โดยการพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถ ในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติให้เปิดสอนตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
  1. เพื่อให้เป็นสถาบันการศึกษาที่ดำเนินการโดยมิได้แสวงหาผลกำไร (non-profit organization)
  2. เพื่ออบรมและให้การศึกษาขั้นอุดมศึกษาในแขนงต่างๆ แก่บุคคลทั่วไป
  3. เพื่อเป็นการฝึกและเตรียมชนชั้นผู้นำให้กับประเทศ
  4. เพื่อเป็นแหล่งสร้างค่านิยม จริยธรรมและทัศนคติอันดีงาม คือ สร้างและพัฒนาบุคคล
    ให้พร้อมซึ่งวุฒิภาวะ
  5. เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้า วิจัยและส่งเสริมวิชาการ
  6. เพื่อเป็นแหล่งบริการสังคม
  7. เพื่อทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ