หน้าหลัก      วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์
     มหาวิทยาลัยพายัพมีความมุ่งหมายที่จะสนับสนุนนโยบายของชาติ ในการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น โดยการพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถ ในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติให้เปิดสอนตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
     1. เพื่อให้เป็นสถาบันการศึกษาที่ดำเนินการโดยมิได้แสวงหาผลกำไร (non-profit organization)
     2. เพื่ออบรมและให้การศึกษาขั้นอุดมศึกษาในแขนงต่างๆ แก่บุคคลทั่วไป
     3. เพื่อเป็นการฝึกและเตรียมชนชั้นผู้นำให้กับประเทศ
     4. เพื่อเป็นแหล่งสร้างค่านิยม จริยธรรมและทัศนคติอันดีงาม คือ สร้างและพัฒนาบุคคลให้พร้อมซึ่งวุฒิภาวะ
     5. เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้า วิจัยและส่งเสริมวิชาการ
     6. เพื่อเป็นแหล่งบริการสังคม
     7. เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ