หน้าหลัก      ปณิธาน วิสัยทัศน์

ปณิธาน
     มหาวิทยาลัยพายัพเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของประเทศ จัดตั้งขึ้นโดยมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  เพื่อแสดงถึงความรักของพระเจ้า  ความเชื่อ  ความศรัทธาของมนุษย์ต่อพระเจ้า  และความเกื้อกูลซึ่งกันและกันของมนุษยชาติ
     มหาวิทยาลัยพายัพจะยึดมั่นใน “สัจจะ-บริการ” โดยแสวงหาความดีเลิศทางวิชาการและคุณธรรม เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เห็นแจ้งในสัจจะแห่งชีวิตและจะเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการบริการรับใช้สังคม
     ผู้ที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพจะต้องรู้จักพัฒนาตนเอง มีความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความประพฤติ ดีงาม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม และมีความสามารถในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 
วิสัยทัศน์
     แหล่งเรียนรู้สากล พัฒนาคนสู่พลเมืองโลก